ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Η είσοδος νέων μελών είναι ελεύθερη για οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα ή έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τις νέες τεχνολογίες, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, την επικοινωνία και την πληροφορική. Το μέλος μπορεί να δραστηριοποιείται:
1. είτε ατομικά
2. είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας
3. είτε υπό εταιρική μορφή
4. είτε ως ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων και επιχειρηματικών φορέων
5. είτε ως βοηθούν μέλος σε οικογενειακή επιχείρηση

εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Η αίτηση εγγραφής νέου μέλους γίνεται ηλεκτρονικά Εγγραφή νέου μέλους.

Η υποβληθείσα αίτηση εγγραφής εισάγεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ και αν λάβει την πλειοψηφία των παρόντων μελών, γίνεται δεκτή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@psict.gr