Στόχοι

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ είναι ένας φορέας που δημιουργήθηκε το 2010 από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, έχοντας τους εξής σκοπούς:

Α) Την προώθηση δράσεων υποστήριξης και επιχειρηματικότητας επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους,
Β) τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού επιχειρήσεων και φορέων,
Γ) την προετοιμασία προτάσεων και η διαχείριση προγραμμάτων της Ε.Ε. αλλά και των Ελληνικών Υπουργείων,
Δ) τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και γενικότερα την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιχειρηματικότητα,
Ε) την ενημέρωση και πληροφόρηση για τις εξελίξεις σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
Στ) την εκπροσώπηση των επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου.
Ζ) Η καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος σε νέους

Ο Σύνδεσμος επιδιώκει τους σκοπούς του με κάθε μέσο που το Δ.Σ θα κρίνει πρόσφορο, υπό τους απαράβατους και αυτονόητους όρους τήρησης των νόμων του Κράτους και αφ’ ετέρου του σεβασμού της δεοντολογίας των μελών του και των προσώπων με τα οποία επικοινωνεί ή συνεργάζεται. Ενδεικτικά μόνο απαριθμούνται τα ακόλουθα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου:
Α) η διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και στρογγυλών τραπεζιών και η συμμετοχή του Συνδέσμου σε τέτοιες διοργανώσεις που άπτονται των ενδιαφερόντων της.
Β) ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού των μελών του Συνδέσμου.
Γ) ο σχεδιασμός και η παραγωγή εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η έκδοση και διακίνηση Ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων πάνω σε θέματα σχετιζόμενα με τους σκοπούς του Συνδέσμου.
Δ) η τεχνική υποστήριξη σε θέματα νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.
Ε) η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και υποβολή προτάσεων σε Αναπτυξιακά προγράμματα για τα μέλη του Συνδέσμου.
ΣΤ) η ίδρυση της Σχολής Επιχειρηματικότητας για την κατάρτιση με ποικίλη θεματολογία και τη συμβουλευτική των μελών του Συνδέσμου.
Ζ) η διοργάνωση εκθέσεων και επιχειρηματικών αποστολών.
Η) η ανάπτυξη προϊόντων Πληροφορικής και λογισμικών και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων λειτουργίας και συνεργασίας (τηλεσυνεδριάσεις, τηλεκατάρτιση κ.λ.π).
Θ) η προβολή και η διαφήμιση των επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου.
Ι) Η προβολή και η προώθηση του τουρισμού με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών
Κ) η προστασία του περιβάλλοντος με την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών για τις επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου.
Λ) η διαφύλαξη και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.