Οργάνωση/Διαχειριστική επάρκεια

Ο Σύνδεσμος λειτουργεί στη βάση και τα πρότυπα των διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) με τη νομική μορφή Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Η βασική διοικητική δομή του Συνδέσμου αποτελείται από τη Διεύθυνση, τη Γραμματεία και την Επιστημονική Επιτροπή. Η Διεύθυνση και η Επιστημονική Επιτροπή διέπονται από σχέση ισότητας μεταξύ τους, καθώς η ύπαρξη της μίας εξαρτάται άμεσα από την λειτουργία της άλλης. Η Γραμματεία έρχεται να υποστηρίξει όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και καλύπτει άμεσες ανάγκες λειτουργίας.

Ο Σύνδεσμος συνεργάζεται με ικανά και έμπειρα στελέχη που έχουν το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο και δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού επί αριθμό ετών με απόλυτη επιτυχία. Ο Σύνδεσμος κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία στο χώρο της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης, των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των ανθρώπων του συνιστούν βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Την προαναφερόμενη ομάδα εργασίας πλαισιώνουν έμπειροι επιστήμονες με την ανάλογη εξειδίκευση στα θεματικά αντικείμενα που πραγματεύεται ο Σύνδεσμος.
Ο Σύνδεσμος έχει άρτια οργάνωση και λειτουργία και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το Διεθνές πρότυπο EΛOT EN ISO 9001:2015 στο πεδίο:
Σχεδιασμός και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Κατάρτιση, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες