ΠΕΔΙΑ ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία στο χώρο της ανάπτυξης επιχειρήσεων, ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των ανθρώπων του συνιστούν βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Παράγει έργο σε τρεις κύριους άξονες:
• Έρευνα & Ανάπτυξη
• Επιχειρηματικότητα- Συμβουλευτική – Ενημέρωση,
• Εκπαίδευση

Το παραγόμενο αυτό έργο επιτυγχάνεται μέσω των παρακάτω ενδεικτικών δράσεων:
Α) Η προώθηση δράσεων υποστήριξης και επιχειρηματικότητας επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους,
Β) ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης με έμφαση στους νέους επιχειρηματίες
Δ) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα,
Ε) η ενημέρωση και πληροφόρηση για τις εξελίξεις σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
ΣΤ) Οργάνωση συνεδρίων – Εκθέσεων-Εκδηλώσεων.
Ζ) Διεξαγωγή ερευνών, μελετών και σύνταξη διαγνωστικών εκθέσεων και προτάσεων.

Συνεργάζεται με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς επίσης και με Ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα και οργανισμούς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, κοινοτικούς πόρους και κονδύλια από ανεξάρτητους χρηματοδότες.

— Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Πληροφορικης και Νέων Τεχνολογιών, συνεργάζεται με ικανά και έμπειρα στελέχη που έχουν το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο και δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού επί αριθμό ετών με απόλυτη επιτυχία. Κκατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία στο χώρο της ανάπτυξης επιχειρήσεων, ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των ανθρώπων του συνιστούν βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα.