Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, για τη συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ»

28/4/2023 Α.Π:169 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ […]

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, για τη συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ»

19/4/2023 Α.Π:165 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ […]

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Το τεχνικό πρόβλημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολής δικαιολογητικών για την 2η Πρόσκληση Συμμετοχής Ωφελουμένων (01/2023) έχει επιλυθεί

28/2/2023 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Κατόπιν επίλυσης του τεχνικού προβλήματος σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή των δικαιολογητικών συμμετοχής θα γίνεται κανονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση […]

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 172771 Υποέργου 2 της Πράξης με ΟΠΣ 5030562

Κοζάνη, 10.10.2022 Αριθμ. Πρωτ.: 144 Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 01/2022 του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 172771(ΑΔΑΜ: 22PROC011256181 2022‐09‐16), λαμβάνοντας υπόψη: τις διατάξεις του Ν. […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Υποέργου 2 της Πράξης με ΟΠΣ 5030562

Κοζάνη, 16.09.2022 Αριθμ. Πρωτ.: 142 Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίου για την θέση με κωδ. 02 –«Νομικός Σύμβουλος» της Ομάδας Έργου της Πράξης με ΟΠΣ 5030562

Κοζάνη, 27.05.2022 Αριθμ. Πρωτ.: 136 Το Δ.Σ. του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις03/02/2022, λαμβάνοντας υπόψη: Την από 15/04/2022 Απόφαση του φορέα […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίου για την θέση με κωδ. 02 –«Νομικός Σύμβουλος» της Ομάδας Έργου της Πράξης με ΟΠΣ 5030562

Κοζάνη, 17.05.2022 Αριθμ. Πρωτ.: 134 Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας […]

5003135 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ,  για τη συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ»

29/4/2022Α.Π:130 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5003135 […]