Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςστα πλαίσια του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – πΓΔΜ 2007 – 2013

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών «Υλοποίηση Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας WP1: «Διαχείριση και Συντονισμός» και WP2: «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» του έργου «Support Cross Border Entrepreneurship /Transnational Business Consultant» με ακρωνύμιο «SCBE /TBC», στα πλαίσια του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013»

Περίληψη Διακύρηξης εδώ