ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΡΟΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ: 5003135, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ  της ενταγμένης Πράξης με MIS 5003135, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αναθέτουσα Αρχή:

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Διεύθυνση: Μακεδονομάχων & Ιωαννίδη 1, Σιάτιστα Κοζάνης, 50300

Τηλέφωνο: 2465021011

Τίτλος έργου: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και δεξιοτήτων στον Κλάδο των ΤΠΕ»

Εκτιμώμενη αξία: Παροχή υπηρεσιών Κατάρτισης & Πιστοποίησης εκτιμώμενης αξίας 1.272.000,00 €, απαλλάσσεται του ΦΠΑ. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων, Κατάρτισης  και Πιστοποίησης για 1060 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου στον οποίο εργάζονται  στις 13 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας και συγκεκριμένα: Ενέργεια 1. Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, 90 ωρών διάρκειας έκαστο. Ενέργεια 2. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1.060 ωφελούμενων, στο αντικείμενο επαγγελματικής κατάρτισης.

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 16 Μήνες 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού ήτοι 12.720,00 €.

Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης/, Κωδ. ΣΑΕΕ1631. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ16310008) με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ οδός Μακεδονομάχων & Ιωαννίδη 1, Σιάτιστα, 50300 και στο τηλέφωνο 2465021011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://www.psict.gr/ όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr )

Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  18.02.2019 και ώρα 15:00 π.μ.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 Χρόνος ισχύος των προσφορών: 12 μήνεςΔικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.