Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΠΕ»   (κωδ. ΟΠΣ 5003135)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων