Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια τη συμμετοχή στην Πράξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια τη συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» (κωδ. ΟΠΣ 5003135)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων