ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων, για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου Της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5030562

Κοζάνη, 04.02.2022

Αριθμ. Πρωτ.: 118

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου Της Πράξης

«Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης» 

με κωδικό ΟΠΣ 5030562

Αρ. Πρόσκλησης 1/2021

Το Δ.Σ. του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 03/02/2022, λαμβάνοντας υπόψη:

• Την υπ’ αριθμ. 1/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης» με κωδ. ΟΠΣ 5030562
• Την από 25/11/2021 Απόφαση του Φορέα για τον ορισμό Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων για την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης» με κωδ. ΟΠΣ 5030562
• Τα υπ’ αριθμ. 1/20-01-2022 και 2/28-01-2022 Πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων για την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης

• Την από 03/02/2022 Απόφαση του Φορέα για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/20-01-2022 και 2/28-01-2022 πρακτικών Επιτροπής επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης» με ΟΠΣ 5030562.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (πατήστε εδώ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

    ΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ