ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων, για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου Της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5030562

Κοζάνη, 21.01.2022

Αριθμ. Πρωτ.: 111

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων

Για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου Της Πράξης

«Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης» 

με κωδικό ΟΠΣ 5030562

Αρ. Πρόσκλησης 1/2021

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης» με Κωδ. ΟΠΣ 5030562 που υλοποιείται σύμφωνα με την με Αρ. πρωτ. 3227/25-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΖ477ΛΨ-3ΥΕ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. πρωτ. 1984/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΣΞ87ΛΨ-ΠΘΛ) 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τη συχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Αναρτά

Στην ιστοσελίδα του, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης.

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pepdm@psict.gr μέχρι την ώρα 14:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους, έως  26/01/2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 1/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων  (πατήστε εδώ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

    ΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ