ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 172771 Υποέργου 2 της Πράξης με ΟΠΣ 5030562

Κοζάνη, 10.10.2022

Αριθμ. Πρωτ.: 144

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 01/2022 του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 172771
(ΑΔΑΜ: 22PROC011256181 2022‐09‐16), λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08‐08‐2016), “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
  Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως
  τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. την υπ αρ 67/01.0‐.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011254132 2022‐09‐16) προηγούμενη απόφαση του
  Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης για το έργο,
 3. την με ΑΔΑΜ: 22PROC011256181 2022‐09‐16 σχετική διακήρυξη σύμφωνα με την οποία ως
  ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2022
  (17/10/2022), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
 4. Το με Α.Π. 38837 ΕΞ 2022/ΥΨηΔ 2909/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης
  & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
  Αποφασίζει τη μετάθεση της ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών του
  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με (α/α ΕΣΗΔΗΣ 172771), για την Ανάδειξη Αναδόχου της
  Σύμβασης Υποέργου 2 της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές
  για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς
  της Έξυπνης Εξειδίκευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5030562, για τις 20 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη
  και ώρα 13:00 (απόφαση ΔΣ 68/06‐10‐2022). Κατά τα λοιπά ισχύει η με ΑΔΑΜ: 22PROC011256181
  2022‐09‐16 Διακήρυξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

   

ΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

Απόφαση