ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Υποέργου 2 της Πράξης με ΟΠΣ 5030562

Κοζάνη, 16.09.2022

Αριθμ. Πρωτ.: 142

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης»  της ενταγμένης Πράξης με κωδ ΟΠΣ 5030562, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ00510017), από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Το Υποέργο 2 της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5030562, συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών, Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης με:

CPV 80521000-Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με συμπληρωματικούς

CPV 79132000 -Υπηρεσίες πιστοποίησης,

CPV 79411100- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 160.464,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουνΦυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

  • Η υλοποίηση 4 προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για 80 άνεργους/ες που θα προέρχονται από την ΠΕ Καστοριάς (Δήμοι Νεστορίου – Ορεστίδος – Καστοριάς) και από την ΠΕ Κοζάνης (Δήμοι Κοζάνης – ΕορδαίαςΒοΐουΣερβίων-Βελβεντού), σε 2 ειδικότητες σε 2 ειδικότητες τομέων έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της ΠΔΜ, διάρκειας 162 ωρών το καθένα και περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση 128 ωρών και πρακτική άσκηση 34 ωρών με case studies.
  • Η Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των καταρτισθέντων μέσω αξιολόγησης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή ισοδύναμο, στη βάση τυποποιημένων αναγνωρισμένων διαδικασιών, σε πρότυπα που βρίσκονται σε σύνδεση με τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων.
  • Η Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας. Κάθε ωφελούμενος θα υποστηριχθεί μέσω 5 συνεδριών συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, 3 ατομικών και 2 ομαδικών συνεδριών.

Γλώσσα Υποβολής Προσφορών & Επικοινωνίας: Ελληνική

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 11/10/2022 ώρα: 18:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 17/10/2022, ώρα: 11:00 π.μ.

Η  διάρκεια σύμβασης από την ημέρα υπογραφής αυτής  είναι 12 μήνες 

Πρόσθετα Πληροφοριακά στοιχεία:

  • Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα
  • Οι πρόσφορές να ισχύουν και να δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Απαιτούμενες εγγυήσεις:

  • Εγγύηση Συμμετοχής: 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (1.604,64€)
  • Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (6.418,56 €)

Διάθεση της Αναλυτικής Διακήρυξης του διαγωνισμού και των συμπληρωματικών εγγράφων της σύμβασης:

  • Από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: www.promitheus.gov.gr   (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 172441)
  • Από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: https://www.psict.gr/

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα έγγραφα που περιγράφονται στη διακήρυξη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

   

ΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

Προκήρυξη διαγωνισμού

Διακηρυξη Συμβαση

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Υπόδειγμα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ (Υπόδειγμα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Υπόδειγμα)