Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  01/2022 για την θέση με κωδ. 02 –«Νομικός Σύμβουλος» της Ομάδας Έργου της Πράξης με ΟΠΣ 5030562

Κοζάνη, 19.04.2022

Αριθμ. Πρωτ.: 126

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης»  με κωδικό ΟΠΣ 5030562, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την υπ’ αρ. 3227/25-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΖ477ΛΨ-3ΥΕ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. Πρωτ. 1984/25-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΞ87ΛΨ-ΠΘΛ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και
  • Την από 15-04-2022 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της Πρόσκλησης για την Θέση με κωδ. 02 – «Νομικός Σύμβουλος» για την Ομάδα έργουτης Πράξηςμε κωδικό ΟΠΣ 5030562,

Απευθύνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  01/2022 για την θέση με

κωδ. 02 –«Νομικός Σύμβουλος» της Ομάδας Έργου της Πράξης με ΟΠΣ 5030562

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 20/04/2022  έως 06/05/2022 και ώρα 14:00,  πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461034532.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Πρόσκληση για την Θέση με κωδ. 02 «Νομικός Σύμβουλος»

Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)

Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα Β)

Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Γ)

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου-Νομικός Σύμβουλος (Υπόδειγμα Δ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

    ΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ