Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, για τη συμμετοχή στην Πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ»

19/4/2023

Α.Π:165

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5003135 ενημερώνει τους υποψήφιους, για την ολοκλήρωση της  διαδικασίας επιλογής ωφελούμενων από τον Ανάδοχο του Έργου  με την συγκρότηση  του  Πίνακα Επιλέξιμων Αιτήσεων Υποψηφίων, του  Πίνακα Απορριφθέντων Αιτήσεων  και  των   ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   κατάταξης  με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες ανά Περιφέρεια,  της 1/2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή εργαζομένων στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω  δημοσιεύονται:

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ):

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ & ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ & ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Οι υποψήφιοι  ωφελούμενοι που δεν επιλέχθηκαν, έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων /ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Η υποβολή των αντιρρήσεων /ενστάσεων  γίνεται ηλεκτρονικά   στην διεύθυνση katartisi.psict@gmail.com υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων Ωφελούμενων