ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίου για την θέση με κωδ. 02 –«Νομικός Σύμβουλος» της Ομάδας Έργου της Πράξης με ΟΠΣ 5030562

Κοζάνη, 27.05.2022

Αριθμ. Πρωτ.: 136

Το Δ.Σ. του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις
03/02/2022, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την από 15/04/2022 Απόφαση του φορέα για την έγκριση της πρόσκλησης για τη Θέση με κωδ. 02 «Νομικός Σύμβουλος» της Ομάδας Έργου της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης» με κωδ. ΟΠΣ5030562.
  • Την υπ’ αριθμ. 01/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Θέση με κωδ. 02 «Νομικός Σύμβουλος» της Ομάδας Έργου.
  • Τα υπ’ αριθμ. 1/13-05-2022 και 2/23-05-2022 Πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων για την Θέση με Κωδ. 02 «Νομικός Σύμβουλος» της Ομάδας Έργου της Πράξης
  • Την από 26/05/2022 Απόφαση του Φορέα για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/13-05-2022 και 2/23-05-2022 πρακτικών Επιτροπής επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων για τη Θέση με Κωδ. 02 της ομάδας έργου της Πράξης.


Ανακοινώνει


Τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων για την Θέση με Κωδ. 02 «Νομικός Σύμβουλος» της Ομάδας Έργου της Πράξης με ΟΠΣ 5030562 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 01/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (πατήστε εδώ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

   

ΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ