ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίου για την θέση με κωδ. 02 –«Νομικός Σύμβουλος» της Ομάδας Έργου της Πράξης με ΟΠΣ 5030562

Κοζάνη, 17.05.2022

Αριθμ. Πρωτ.: 134

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης» με Κωδ. ΟΠΣ 5030562 που υλοποιείται σύμφωνα με την με Αρ. πρωτ. 3227/25-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΖ477ΛΨ-3ΥΕ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. πρωτ. 1984/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΣΞ87ΛΨ-ΠΘΛ) 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τη συχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Αναρτά

στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος,  τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίου, για τη θέση με κωδ. 02: «Νομικός Σύμβουλος» της Ομάδας Έργου της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης», με ΟΠΣ 5030562.

Κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 01/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δίνεται η δυνατότητα ασκήσεως ένστασης ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pepdm@psict.gr μέχρι την ώρα 14:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης του δηλ. έως  20/05/2022.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίου  (πατήστε εδώ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

    ΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ